Steun ons en help Nederland vooruit

Biomassadebat

De rol van biomassa in ons energiesysteem is echt als transitiebron voor de komende jaren. Het is een overgangsvoorziening om de energietransitie te realiseren. Daarbij heeft verbranding de laatste voorkeur, liever zien we hoogwaardiger gebruik zoals vergassing, vergisting of raffinage. D66 vraagt zich af of we nog nieuwe biomassacentrales, klein of groot, moeten realiseren. Dat ontslaat ons als provincie echter niet van onze commitment om de gebouwde omgeving te verduurzamen en de warmtevraag die hierbij hoort.

Bij nieuw energiebeleid moet wat ons betreft ook de provinciale agenda Watt Anders geüpdatet worden. De provincie moet de SER- en PBL-adviezen en Motie Sienot meenemen in nieuw provinciaal beleid rondom biomassa. Bovendien zetten we in op een integraal afwegingskader voor keuzes in warmte. Naast het afwegingskader voor nieuwe inrichtingen en een duurzaamheidskader voor nieuwe en bestaande, moeten we wat ons betreft ook kijken hoe we strengere duurzaamheidseisen kunnen stellen aan huidige biomassacentrales – ook de kleinere installaties die vaak meer uitstoot veroorzaken.

D66 zet nadrukkelijk in op de regierol van de provincie bij het matchen tussen mogelijke bronnen en vragers warmte, bijvoorbeeld door gemeentes met elkaar te verbinden. Zuid-Holland dient een actieve rol te nemen in bovenregionale afstemming.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2021