Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 oktober 2021

Balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid

De afsluiting van de A12 voor 9 dagen liet zien hoe overbelast het wegennet in Nederland en dan specifiek in het Westen is. Een blokkade op één weg, zorgt voor files en drukte op andere wegen. Neem daarbij de wens van bewoners om in hun directe omgeving minder vrachtverkeer en meer veilige fiets- en wandelpaden te hebben en de complexiteit van de bereikbaarheid is geschetst.

In Zuid-Holland staan meerdere knelpunten op de agenda, maar woensdag 29 september waren de woordvoerders infrastructuur, OV en fiets, Jeroen Heuvelink en Ria Oosterop, op bezoek bij D66 Waddinxveen om over de Verlengde Bentwoudlaan te praten. Provinciale Staten heeft in april 2018 besloten tot de aanleg van die weg. Onder voorwaarde dat er gekeken wordt naar een groter pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen voor de fiets, het Openbaar Vervoer, Scheepvaart én autoverkeer. Dit laatste in Beter Bereikbaar Gouwe, het samenwerkingsverband waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samenwerken.

Volgens de planning snijdt die Verlengde Bentwoudlaan door de Noordoostelijke hoek van het Bentwoud. “Door in het gebied te lopen kun je je een betere voorstelling maken van het effect van een gepland tracé op de omgeving en specifiek op het Bentwoud. Je ziet dan dat zo’n doorsnijding een grote aanslag op het Bentwoud is” zegt Jeroen Heuvelink.

Er was een ontmoeting met een lokale agrariër geregeld. Als het geplande tracé wordt aangelegd, betekent dat een doorsnijding van zijn land. Dat geldt voor meer agrariërs, die de eventuele aanleg van de weg als een bedreiging voor hun bedrijfsvoering zien. D66 vindt het noodzakelijk dat er, juist in het voorstadium, overleg met deze agrariërs is. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan is gereed en ter inzage gelegd. De fractie zal scherp zijn op de uitkomsten van dit proces wanneer het voor definitieve vaststelling weer bij de Provinciale Staten terugkomt.

Beter Bereikbaar Gouwe gaat overigens over meer dan de verlengde Bentwoudlaan. Het gaat ook om maatregelen voor het ontlasten van de Hefbruggen over de Gouwe en de N207, het verbeteren van de vaarweg voor de binnenvaart het creëren van veilige fietsvoorzieningen. De variant die nu wordt onderzocht gaat uit van een Rijksverbinding tussen de A12 en N11 de zgn. Bodengravenboog waardoor Noord-Zuid verkeer op de Rijkswegen blijft en een weg te noordwesten van Boskoop. Deze variant zorgt wellicht wel voor betere doorstroming bij Boskoop maar niet voor ontlasting van de hefbruggen en voor verbetering van de leefbaarheid op de N207. Daarnaast is het gevaar dat met het aanleggen van de verlengende Bentwoudlaan en de weg ten noordoosten van Boskoop een rechtstreekse noord-zuidverbinding ontstaat van de A12 naar de N11.

Als het Rijk zou besluiten de Bodengravenboog niet aan te leggen ontstaat de slechts mogelijke uitkomst, namelijk dat snelwegverkeer via de nieuwe provinciale wegen van de A12 naar de N11 en andersom gaan rijden. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Misschien is het goed om het Rijksbesluit over de Bodengravenboog eerst af te wachten alvorens er besloten wordt over Beter Bereikbaar Gouwe.

Jeroen Heuvelink: “een definitief besluit over de verlengde Bentwoudlaan zou eigenlijk alleen verantwoord zijn als dat de druk op de hefbrug ontlast en tot een betere leefbaarheid rond de N207 leidt”.

“Het was goed om met de lokale fractie over de voorgestelde aanpak van de problemen te praten en het gebied wandelend te bezoeken,” zegt Ria Oosterop. “Besluiten die we in Provinciale Staten nemen hebben effect en impact op de lokale gemeenschap. De discussie over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is nog niet afgerond. We zullen daarover contact blijven houden met de lokale fracties”.