Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 juni 2021

D66 pleit voor actiever grondbeleid

Tijdens de behandeling van de jaarstukken in Provinciale Staten van 16 juni brak onze fractie een lans voor een actief grondbeleid. Het is een effectieve manier om als provincie te helpen bij het oplossen van de wooncrisis en de stikstof- en CO2-problemen in het landelijk gebied.

 

“We hebben de jaarstukken aangegrepen om de tussenbalans voor het provinciebestuur op te maken”, vertelt Statenlid Kirsten Wilkeshuis. “We hebben aan de hand van de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de wooncrisis gekeken waar we nu staan. Met name deze laatste twee baren ons zorgen. De stikstofcrisis brak aan bij de start van deze bestuursperiode en is nog niet bezworen: een groot deel van de woningbouwopgave in Haaglanden is hierdoor onuitvoerbaar, grote investeringen in de Rotterdamse haven staan op losse schroeven en de kritische depositiewaardes in Natura-2000 gebieden worden nog steeds fors overschreden. Een opsteker zijn de extra rijksmiddelen voor uitkoop van boeren en natuurinvesteringen, maar tegelijkertijd is de uitvoering daarvan nog nauwelijks gestart. Kansen voor koppelingen tussen uitkoop (stikstof), natuurbeleid (biodiversiteit) en bodemdaling (CO2-uitstoot) worden daarmee niet verzilverd. Ook de woningcrisis (vooral in het sociale en middensegment) is groot en acuut. De provincie bouwt weliswaar geen huizen, maar kan wel iets aan een aantal randvoorwaarden doen.”

“Met een actief grondbeleid kan de provincie de woningbouw en herinrichting van het landelijk gebied in Zuid-Holland vooruit helpen”, vervolgt Kirsten. “Dit hoeft niet eens te leiden tot heel veel meer en groter uitgaven. Vooral in het landelijk gebied is veel winst te behalen met de combinatie van rijksgeld voor uitkoop en natuurontwikkeling. De provincie kan bijvoorbeeld participeren in risicovolle grondexploitaties voor binnenstedelijke woningbouw of met garantstellingen zorgen dat gemeenten kunnen investeren. Ook kan de provincie grond verwerven daar waar boeren stoppen, deze grond omzetten naar natuur of woningbouw en tegelijkertijd investeren in gebieden waar de landbouw op volle kracht door gaat. Wij zijn blij dat Gedeputeerde De Zoete heeft toegezegd om nog voor de begrotingsbehandeling hier onderzoek naar te gaan doen. Wij kijken uit naar haar rapportage.”