Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

Groeten uit de Ridderzaal

De vergadering van Provinciale Staten op 1 juli vond plaats op een bijzondere locatie, namelijk de Ridderzaal. Keurig aan aparte tafeltjes met voldoende corono-afstand. Vergaderen in zo’n historisch onderkomen geeft toch echt wel een speciaal gevoel. Het is in elk geval iets heel anders dan vergaderen in het Provinciehuis.

Op de avond voor de laatste vergadering van Provinciale Staten voor het reces, werden we als fractie blij verrast met de aanstaande benoeming van onze regiovoorzitter Monique Bonsen tot burgemeester van het Noord-Hollandse Koggenland. Een prachtige, groene en veelzijdige gemeente, waar Monique zo op haar plek is. Namens de fractie hartelijke felicitaties en natuurlijk veel succes gewenst!

Op de agenda de behandeling van de voorjaars- en kadernota. Stukken waarover wij absoluut niet tevreden zijn, omdat er veel te weinig ambitie uit spreekt. Woordvoerder Jeroen Heuvelink spitste zijn verhaal toe op drie onderwerpen: meer geld voor snelfietspaden, natuur en cultuur. We dienden daarover een amendement en een motie in, die helaas onvoldoende steun kregen. Wel werd er uiteindelijk een andere motie aangenomen om 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de culturele basisinstellingen in Zuid-Holland, die als gevolg van de Covid-19 uitbraak in problemen raakten. Voor de D66-fractie een te laag bedrag én slechts een tijdelijke (corona)oplossing, maar  we besloten uiteindelijk toch in te stemmen, omdat het in elk geval wel íets oplevert voor die sector.

Door een aantal interrupties van de PVV kwam het gesprek ook op de verbreding van de A4. Dat gaf Jeroen de kans om de Gedeputeerde te bevragen op zijn inzet op de achteruitgang van de luchtkwaliteit, fijnstof en geluidaspecten bij die verbreding. Op de inhoud lijkt de Gedeputeerde een stevige lijn te kiezen maar is afhoudend als het aankomt om daar ook een actieve financiële bijdrage aan te leveren. Over dit onderwerp is nog niet het laatste woord gezegd, dat is duidelijk.

De discussie over de biomassacentrales werd doorgeschoven, omdat er volgens een aantal fracties onvoldoende onderbouwing voor een goede discussie zou zijn. Jammer, omdat het een belangrijk onderwerp is, waarover de Tweede Kamer afgelopen dinsdag ook al discussieerde. Volgens woordvoerder Laura Neijenhuis sloot een discussie nu niet uit dat er op een later moment nog eens over het onderwerp gesproken kan worden. Ook in dit dossier trekken we uiteraard samen op met de Tweede Kamerfractie.

Het werk zit er voor de fractie nog niet op: de komende weken zijn er nog commissievergaderingen en technische sessies. Het reces begint officieel op 18 juli, maar de mails en de apps zullen ook na die tijd blijven binnenstromen. Gelukkig kunnen we elkaar blijven vinden, ook in de vakantieperiode.

Ik wens u allen een goede zomer toe. Een zomer, die toch nog zijn beperkingen kent vanwege het coronavirus. Laten we deze periode ook gebruiken om na te denken over hoe het leven ‘na corona’ er uit zou moeten zien. Want dat we op een andere manier met onze aarde moeten omgaan, is voor mij duidelijk.

Ria Oosterop
fractievoorzitter D66 Zuid-Holland