Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2020

D66’er in de regio: Mieke Kars

Raadslid Mieke Kars zet zich in Gouda in voor onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, de omgevingswet, regionale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing. “Als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 merkte ik dat veel vrouwen interesse hebben in politiek, maar vaak niet de stappen zetten om actief te worden.”

“De Goudse raad is, zoals veel raden, niet een afspiegeling van de samenleving. Inclusiviteit is daarom ook een thema dat ik regelmatig bespreekbaar maak.”

Waar ben je trots op?
“Ik ben er trots op dat onze fractie zich inzet om Gouda nog duurzamer, aantrekkelijker en actiever te maken. Concrete bijdragen die ik hieraan heb geleverd, is het initiatiefvoorstel raadsbreed werken ‘Samen maken we de stad’. Hiermee willen we als raad op een andere manier besturen en meer de stad betrekken. Raadsbreed werken betekent voor de Goudse raad dat zo veel mogelijk fracties samenwerken aan een thema, om daarmee te komen tot een gedragen voorstel voor besluitvorming en bij de uitwerking actief de stad te betrekken.”

“In januari 2019 heb ik samen met GroenLinks de motie vreemd ‘100 jaar kiesrecht’  ingediend”, vervolgt Mieke. “Dit heeft vorig jaar tot een verscheidenheid aan activiteiten geleid in Gouda om meer vrouwen te interesseren voor de politiek of zichtbaar te maken als vrouwelijke rolmodellen. Twee voorbeelden waren de nominatie tot ‘Heldin voor Gouda’ en ‘Meiden dromen’. Meiden dromen is een initiatief van het Els Borst Netwerk en is in Gouda opgepakt met de Chocoladefabriek (de Goudse bibliotheek). Jonge meiden konden met twintig Goudse topvrouwen speeddaten. De meiden konden hierdoor een beter beeld krijgen van de verschillende beroepen en vrouwelijke rolmodellen. Een kippenvel moment! Ik kijk al weer uit naar de tweede editie van ‘Meiden dromen’ op woensdagmiddag 27 mei.”

“Tenslotte ben ik trots op de motie vreemd ‘dashboard duurzaam Gouda’ die onlangs is aangenomen. Hiermee willen we als raad meer zicht krijgen op alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zodat we gerichtere afwegingen kunnen maken met toekomstige besluiten.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
“Je ziet dat steeds meer vraagstukken over de gemeentegrenzen heen liggen. Enkel in de praktijk merk ik dat de raden met name gefocust zijn op het lokale. Namens de Goudse gemeenteraad ben ik actief in de klankbordgroep Regio Midden-Holland. Met de bestuurders zijn we het gesprek aangegaan om het regionale beleid en de rol van de raden beter in beeld te brengen. De Regionale Energiestrategie (RES) is een van de voorbeelden waarbij dit is gelukt. Naast een aantal inhoudelijke sessies hebben we afgesproken dat de concept-RES eerst met de raden te bespreken alvorens de bestuurders het indienen.”

“In D66-verband komen we eind maart bijeen met de vijf D66-fracties om de ontwikkelingen zoals RES, omgevingswet en sociaal domein met elkaar af te stemmen. De regio kan deze rol meer versterken door tijdens regiobijeenkomsten werksessies omtrent deze thema’s te organiseren.”