Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 augustus 2019

Weinig ambitieus coalitieakkoord

Vandaag presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten het coalitieakkoord voor 2019-2023 dat de titel ‘elke dag beter’ meekreeg. De fractie van D66 is blij dat Zuid-Holland na een lange periode van onderhandelen weer een voltallig bestuur heeft, dat de schouders wil zetten onder tal van zaken in onze provincie. Zijn wij ook blij met de inhoud van het akkoord? Ja en nee.

De introductie stelt dat het coalitieakkoord tot stand is gekomen met het belang van alle Zuid-Hollanders voorop. Er wordt gekozen voor een gezonde en groene economie, waaraan iedereen meedoet. “Dat doet ons sociaal-liberale hart goed”, aldus fractievoorzitter Ria Oosterop. “Ook de 30 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor schone energie is op zich positief te noemen.”

Uit het akkoord maken wij op dat het college, net als D66, voorstander is van sterke gemeenten die hun taken goed kunnen uitvoeren. Als een gemeente niet goed presteert, kan de provincie ingrijpen. Wat ons betreft hebben die inwoners recht op goed bestuur en zijn er wat dat betreft nog wel een aantal uitdagingen in de provincie.

Minder optimistisch zijn wij over de passages over “een verantwoord en realistisch klimaat- en energiebeleid.” Daarin herkennen we heel erg de aarzelende houding van de VVD als het gaat om de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Ook over de sectorale invulling van het coalitieakkoord maken wij ons zorgen. De Omgevingswet vraag écht om een integrale benadering en een cultuurverandering bij het ambtelijk apparaat. D66 mist deze samenhang en tevens ruimtelijke kwaliteit als belangrijke doelstelling bij alle opgaven in het fysieke domein. En bij grote, belangrijke onderwerpen, zoals OV-aanbesteding, de Duinpolderweg en de overlast van Schiphol, ontbreekt het wat ons betreft aan duidelijkheid.

Ria Oosterop: “De D66 fractie legt de lat komende periode hoger. Vanuit de oppositie gaan wij constructief aan de slag met onder andere bodemdaling, biodiversiteit, landbouw, cultuureducatie en de fiets. Thema’s die in het coalitieakkoord onvoldoende uit de verf komen en waarvoor te weinig geld wordt uitgetrokken. Waar de coalitie kiest voor ‘elke dag beter’ zal D66 zich inspannen voor ‘elke dag nóg beter’. Onze mooie provincie is tenslotte nog lang niet af!”