Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 september 2018

Aandacht voor fiets, OV en landschap bij nieuwe Duinpolderweg

Provinciale Staten hebben 19 september gekozen voor de nieuwe weg die de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer moet verbeteren. D66 is blij dat er aandacht is voor het landschap en dat fiets en OV een belangrijke plek krijgen bij de aanleg van de Duinpolderweg.

Na jarenlange onderzoeken naar zeven alternatieven, ruim 450 ingediende zienswijzen en meer dan 80 insprekers dienden de Staten te besluiten over het definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg. Het is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid- Holland en omvat een viertal onderdelen. Een autoverbinding vanaf de A4 onderlangs Hoofddorp en bovenlangs Hillegom tot de N208, een randweg ten noorden van Zwaanshoek, een rondweg ten zuiden van Lisse en een ruimtelijke reservering voor de verbinding van de N208 naar de N206.

D66 Zuid Holland heeft, bij monde van woordvoerder Ton van Rijnberk, aangegeven dat het project meer integraal had moeten worden ontwikkeld. Dat wil zeggen niet alleen aandacht voor het autoverkeer maar ook voor het openbaar vervoer, de fiets, de natuurbelangen en landschappelijke inpassing.

Aquaduct en verdiepte ligging
Vanuit dit uitgangspunt is D66 akkoord gegaan met het voorgestelde tracé van de A4 naar de N208 maar wel onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de kruising met de Ringvaart niet met een brug maar met een aquaduct en verdiepte ligging wordt uitgevoerd. Dit om de natuurbelangen van de Oosteinderpolder in Hillegom te sparen en het landschap zo min mogelijk aan te tasten. Door GS is toegezegd dat dit in de volgende fase ruimtelijke en financieel wordt uitgewerkt, waarna de Staten hier een beslissing over kunnen nemen. Bij de keuze voor het tracé hebben het bestuurlijk draagvlak onder de 14 gemeenten die samenwerken in Holland Rijnland en de effecten op het leefmilieu ten aanzien van geluid en lucht een belangrijke rol gespeeld. Het aspect gezondheid is een belangrijk toetsingscriterium D66 bij ruimtelijke maatregelen. Daarnaast biedt het nieuwe tracé de mogelijkheid om doorgaand auto- en landbouwverkeer door de kernen van Hillegom/Beinsdorp en Bennebroek/Zwaanshoek te verminderen en de bestaande routes over de bruggen beter in te richten voor de fiets en verkeersveiliger te maken.

Flitsbus
Ten aanzien van het openvaar vervoer heeft D66 gevraagd om een snelle flitsbus verbinding tussen de Estec in Noordwijk en Schiphol te onderzoeken. Deze busverbinding over de N206, langs station Hillegom en via het aquaduct  onder de Ringvaart kan qua reistijd concurreren met de auto. Door GS is dit onderzoek toegezegd. De motie over het nu snel verder aanleggen van de HOV verbinding Lisse – Schiphol, die al voor de vergadering was aangekondigd, is door D66 gesteund en aangenomen.

Dit geld eveneens voor het, eveneens voor de vergadering aangekondigde en aangenomen amendement, om € 25 miljoen binnen het projectbudget te reserveren voor fietsmaatregelen. Wat D66 betreft maakt een provinciaal fietspad langs de nieuwe weg en het verbeteren van de fietsverbindingen bij Bennebroek, Hillegom en Lisse/Lisserbroek hier deel van uit.

Wat betreft de randweg bij Lisse, die loopt van de A44 naar de N208 heeft D66 aangegeven dat het ingetekende tracé volstrekt onwenselijk is. Beide provincies, de gemeenten Lisse en Haarlemmermeer gaan in de volgende fase samen met bewoners en bedrijven een tracéstudie verrichten naar de inpassing in de Rooversbroekpolder en de kruising met de Ringvaart. Dit zal ook de twijfels over nut en noodzaak bij D66 moeten wegnemen.

D66 heeft zich uitgesproken tegen de vastgelegde tracéreservering tussen de N208 en de N206 vanwege de doorsnijding van het kwetsbare landschap ten noorden van de Tiltenberg en de problematiek van de stikstofdepositie in het duingebied. D66 had geen bezwaren tegen het onderzoeken van alternatieve tracés zoals ook voorgesteld door Holland Rijnland. Voor het onderzoeken van nieuwe tracés als onderdeel van de volgende fase van dit project was echter geen meerderheid.

Integraal besluit
Een ruime meerderheid van VVD, D66, CDA, CU/SGP en PvdA steunden het geamendeerde voorstel. D66 is van mening dat met de toezeggingen op het gebied van openbaar vervoer, het oormerken van budget voor de fiets , het onderzoek naar het aquaduct en het laten vervallen van een tracéreservering ten noorden van de Tiltenberg een meer integraal besluit is genomen dat kan worden uitgewerkt in de volgende fase. Deze fase zal naar verwachting over 1,5 jaar klaar zijn en na een inspraakprocedure ter besluitvorming aan de Staten worden voorgelegd.