Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 september 2018

D66 Leergang Zuid-Holland

In november 2018 start D66 Zuid-Holland, samen met D66 Rotterdam, D66 Den Haag en D66 Leiden, een verdiepende leergang van 8 maanden.

 

 

Voor wie?
Heb je enige politieke ervaring als volksvertegenwoordiger of in de vereniging, bijvoorbeeld als bestuurslid, lid van een werkgroep of campagneteam? Ben je op zoek naar verdieping en vind je het leuk om een netwerk in Zuid-Holland op te bouwen? Dan is de Leergang Zuid-Holland misschien iets voor jou.

Wat biedt de Leergang?
De Leergang wordt verzorgd door ervaren trainers, bestuurders en politici. Tijdens de Leergang leren de deelnemers over het D66 gedachtegoed, ontwikkelingen in de democratie, en de samenwerking tussen overheden. Ook is er veel aandacht voor raadsinstrumenten en stijlen, mediatraining en debatvaardigheden. Het programma biedt kennis over verschillende vaardigheden en er is veel ruimte om met vaardigheden te oefenen.

Hoe, wat en wanneer?
De Leergang Zuid-Holland start in november 2018. De Leergang van 9 masterclasses is 1x per maand op een woensdagavond. De kosten voor de Leergang bedragen 166 euro.

Interesse?
Meld je aan door je cv en een korte motivatie uiterlijk 19 oktober te mailen aan opleidingen@d66zuidholland.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een selectiegesprek waarin je persoonlijke leerdoelen zullen worden besproken.

 

PROGRAMMA

Bijeenkomst 1: woensdag 14 november 2018 – Sociaal-liberaal gedachtegoed en partijhistorie

D66 is een pragmatische partij die beweert vrij van dogma’s te zijn. Toch beschikken we over een helder uitgewerkt ideologisch kader dat bewaakt wordt door de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Het is de taak van raadsleden om de richtingwijzers niet alleen te kennen, maar te kunnen betrekken bij beleidsafwegingen en te kunnen gebruiken bij de rechtvaardiging van beleidskeuzes. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de historie van de partij, maar ook van de pieken en dalen.

Leerdoel:

 • Kennis opdoen van de filosofische achtergrond van de partij
 • Handvatten hoe de richtingwijzers in de praktijk kunnen worden gebruikt

Bijeenkomst 2: woensdag 12 december 2018 – Hoe word je een herkenbare en effectieve D66-politicus? Welke instrumenten heb je daarvoor?

Hoe ontwikkel je een persoonlijke manier van opereren en welke formele en informele instrumenten heb je daarvoor? Hoe word je een ‘merk’, een ‘typische D66-er’?

Een volksvertegenwoordiger heeft in zijn kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol een aantal formele instrumenten tot zijn beschikking: moties, amendementen, verschillende vormen van vragen en interpellatie. Wanneer is welk instrument het meest effectief en is er een ‘D66-manier’ om de instrumenten in te zetten? En beperken instrumenten zich tot de raadszaal?

Leerdoel:

 • Deelnemers leren nadenken over hun eigen politieke positionering/ personal branding en de keuzes die ze daarin kunnen maken
 • Tips om effectief te kunnen opereren.

Bijeenkomst 3: woensdag 9 januari 2019 – Hoe vind en krijg ik de middelen? Financien, planning & control

Je hebt een fantastisch idee, maar krijgt van het College te horen dat er geen geld voor is. Het stond immers niet in het coalitieakkoord. Kan je toch schuiven met geld? En hoe en op welk moment kun je dat doen?

Leerdoel:

 • Inzicht in de opbouw van de begroting en de reserves, en de momenten in de planning & control cyclus waarop je daar het beste invloed op kan uitoefenen.

Bijeenkomst 4: woensdag 6 februari 2019 – Mediatraining

Een succesvolle (volks)vertegenwoordiger of bestuurder valt op door een zelfverzekerd optreden in (relatie tot) de media. Maar eigenlijk heeft iedereen met media en beeldvorming te maken. Bewustzijn van het belang van media is daarom voor iedereen relevant. Een goede mediatraining (incl. camera) is daarom onontbeerlijk.

Leerdoel:

 • Praktische training en tips

Bijeenkomst 5: woensdag 6 maart 2019 – Debat en presentatie

Een succesvolle (volks)vertegenwoordiger of bestuurder valt op door sterke bijdragen in raadsdebatten en publieke optredens. Spreken in het openbaar en debatteren zijn daarom belangrijke vaardigheden.
Zowel de techniek van het spreken (lichaamstaal, ademhaling, mimiek, intonatie, houding etc.) als argumentatietheorie (structuur, analogieën, drogredenen, logica etc.) en interactie (luisteren, reageren, samenvatten etc.) komen aan de orde.

Leerdoel:

 • Tijdens de training krijgen de leden theorie mee, en oefenen zij om de theorie in de praktijk te brengen.

Bijeenkomst 6: woensdag 3 april 2019 – Ontwikkelingen in de democratie

Werkzaam zijn in politiek en openbaar bestuur betekent werken aan het steeds weer passend maken van de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur bij de veranderingen in de samenleving. De status quo is derhalve al snel achterhaald. Als D66’er wil je natuurlijk die trends kennen, herkennen en erop inspelen.
Ontwikkelingen als digitalisering, decentralisatie en de veranderende behoefte aan inbreng van inwoners en belanghebbenden komen aan de orde, net als het effect ervan op de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Ook in relatie tot actuele thema’s als duurzaamheid, energietransitie, veiligheid en privacy.

Leerdoel:

 • Kennis opdoen over hoe je als D66-er kan inspelen op de veranderingen in de maatschappij op het terrein van democratie en burgerparticipatie

Bijeenkomst 7: woensdag 1 mei 2019 – Lobby/beïnvloeding en online communicatie

Een belangrijk aspect om effectief te zijn in je communicatie is beïnvloeden en het op de juiste wijze lobbyen om anderen voor het D66 standpunt te winnen. Om goed bereikbaar te zijn voor (potentiële) kiezers en leden en om met hen in gesprek te blijven, is het belangrijk om niet alleen offline, maar ook online goed zichtbaar te zijn. Daarnaast is het – mede in het kader van de open bestuurscultuur- belangrijk om te laten zien dat we de meningen en ideeën van mensen waarderen en gebruiken.
Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld komen de do’s en don’ts aan de orde.

Leerdoel:

 • Tips om effectief te kunnen opereren.

Bijeenkomst 8: woensdag 29 mei 2019 – Samenwerking tussen overheden, van gemeente tot Europa
Steeds meer overheden doen niet alles zelf en kunnen niet zonder (regionale) samenwerking. Raadsleden staan hierdoor meer op afstand. Het is goed om stil te staan bij juist deze – voor de gemiddelde burger nauwelijks zichtbare – samenwerking en het effect op besluitvorming. Met een focus op samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland en voorbeelden van enkele belangrijke besluiten en hoe ze gelopen zijn.

Leerdoel:

 • Kennis opdoen over samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen en reflectie over hoe de democratische legitimatie daarbij worden geborg

Bijeenkomst 9: woensdag 6 juni 2019 – Diversiteit en inclusie
Iedereen die in het openbaar bestuur actief wordt is er in principe van bewust dat de ene inwoner de andere niet is. In de praktijk vervalt men makkelijk tot de simplificatie van de achterban in gemene delers. Reden genoeg dus om een avond te besteden aan diversiteit.

Leerdoel:

 • Bewustwording over onbewuste oordelen