Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2015

Gedeputeerde Han Weber kijkt terug en vooruit

De fractie heeft je voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde. Wat vind je daarvan?
Op de eerste plaats: trots dat de fractie mij weer voor wíl dragen. Ik zie het ook als erkenning dat ik in staat ben geweest om D66 op een herkenbare manier in het college te vertegenwoordigen. Het was best spannend om dat voor de eerste keer weer te doen na 20 jaar afwezigheid in GS.

Wat heb je bereikt in de afgelopen vier jaar?
Rode lijn in mijn werk als gedeputeerde is wel het introduceren van het netwerkend werken geweest. Dat betekent dat we als college veel tijd investeren in samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Op deze manier is bijvoorbeeld maar liefst 100 miljoen eigen middelen voor groen verdubbelt door onze partners, overheden maar ook bedrijven en particulieren. Een enorme impuls voor de verbetering van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland.

Door netwerkend te werken is ondanks de grote rijksbezuiniging (ruim 50% minder middelen) op de Ecologische Hoofd Structuur het voldoen aan de afgesproken internationale natuurdoelen binnen handbereik. Deze manier van werken heeft daarnaast het draagvlak voor natuurrealisatie hersteld zoals rond Nieuwkoop en Krimpenerwaard, maar ook interessante coalities gesmeed voor de ontwikkeling van de circulaire economie zoals het Groene Cirkels project van provincie, Heineken en Wageningen Universiteit. Pure innovatie!

han presentatie-bestuur-landschapsfonds-holland-rijnland-klhan rapport-brouwersdam-han-weberhan corbulo-het-vervolg

Als voorzitter van de Zuidwestelijke Delta is het gelukt om na 15 jaar discussie over de verbetering van de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen van de minister een positief besluit te krijgen. Dit college investeerde daarbij 10 mln in dit nationale project (buiten de 100 mln voor groen!) voor herstel van de ecologie en creëert daarmee ook kansen voor de regionale economie. Daarnaast biedt herstel van het getij in de Grevelingen volop kansen voor innovatieve en schone energieopwekking via getijdenenergie.

De vernieuwende netwerkaanpak van de monumentenzorg middels de erfgoedlijnen heeft geleid tot een meervoud (3-4 maal) van middelen naast de provinciale middelen, maar ook tot een stevige verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door monumenten beter te laten samenvallen met hun omgeving. De provincie heeft erfgoed, groen, water en bereikbaarheid op deze manier goed weten te integreren. Deze aanpak is ook een stimulans voor de noodzakelijke herbestemming van ons erfgoed gebleken.

Wat wil je de komende vier jaar gaan doen?
D66 is afgelopen periode heel herkenbaar geweest in GS door deze open manier van werken. Deze manier gaat uit van de eigen kracht van mensen en een overheid die niet zozeer als alwetende overheid optreedt maar meer als partner en facilitator van haar burgers. Deze manier van werken moet nog verder uitgewerkt en breder ingevoerd worden en dat vraagt komende periode dus weer aandacht. Maar we zijn op de goede weg.