Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 Zuid-Holland voorstander Deltanatuur, maar met zorgvuldige besluitvorming

Op 22 april spraken Provinciale Staten over "Deltanatuur". Met Deltanatuur worden grote, gevarieerde nieuwe waterlandschappen gecreerd en biedt ruimte voor biodiversiteit maar ook, als dat nodig is, voor overtollig rivierwater. Deltanatuur is een rijksdoel, maar de uitwerking is gedecentraliseerd aan de provincie.

Als onderdeel van Deltanatuur is in de gemeente Bernisse (Voorne-Putten) 185 ha landbouwgrond nodig, waarvan 85 ha nog niet verworven is. Om dit te realiseren stuurt het college van Gedeputeerde Staten aan op een inpassingsplan, waarvoor zij aan Provinciale Staten een "startnotitie" aanbod ter vaststelling. Deze notitie is nodig om op een later moment een inpassingsplan te kunnen vaststellen.

Hoewel de D66- fractie de realisatie van Deltanatuur ondersteunt, hecht D66 ook veel waarde aan een zorgvuldige besluitvorming. Daar is de provincie tekort geschoten.

D66-Statenlid Wenneker: "Het is van belang dat wanneer het een dermate grote ingreep in de streek betreft, de provincie zijn uiterste best doet zijn standpunten goed te onderbouwen en te beargumenteren, maar ook te kijken naar alternatieven, zoals aangedragen door de streek".

Het besluit van de Gemeenteraad van Bernisse om, in weerzin van wat de gedeputeerde van Zuid-Holland wilde, de bestemming van het betwiste perceel “agrarisch” te laten, in plaats van te wijzigen in “natuur” heeft kunnen ontstaan door de gebrekkige communicatie van de provincie.

Te constateren valt dat blijkbaar GS onvoldoende overtuigende cijfers op tafel heeft kunnen leggen, waardoor de raad er niet van overtuigd is geweest dat het wijzigen van de bestemming noodzakelijk was.

Daarnaast voerden Gedeputeerde Staten aan dat op grond van Europese regelgeving de bestemming van de grond moet worden gewijzigd om de agrariër volledig schadeloos te stellen op basis van de nu geldende grondprijs (dus voor agrarisch bestemde grond, en niet voor de grondprijs voor natuur). Maar omdat de agrarier aangaf best bereid te zijn om vrijwillig zijn gronden te willen verkopen, is dat niet eens nodig. Het dreigen met de provinciale spierballen, is in dit geval dus wat voorbarig.

D66 vind het overigens positief dat de provincie Zuid-Holland ook voor de realisering van natuur het instrument "inpassingsplan" uit de nieuwe wet RO wil inzetten. Met dit instrument wordt (een deel van) een gemeentelijk bestemmingsplan overgenomen door de provincie. Tot nog toe heeft de provincie het middel enkel ingezet voor infrastructurele zaken, maar achtte het voor de realisatie van natuur niet erg nuttig.

Omdat de gedeputeerde heeft toegezegd bij de uitwerking van de startnotitie voor een inpassingsplan de alternatieven uit de streek nadrukkelijk te betrekken, heeft de fractie van D66 Zuid-Holland ingestemd met de startnotitie voor een inpassingsplan.