Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 verheugd over onderzoek naar Spoortracé – Rijnlandroute

Het alternatief van het “Spoortracé” wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar mogelijkheden voor de Rijnlandroute. D66 vindt dit van groot belang, omdat op deze manier een goed beeld kan worden gekregen van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven.

“Wij wilden vanaf het begin een goede Milieu-Effecten Rapportage (m.e.r.) zodat er duidelijk wordt wat de beste manier wordt om de verkeersproblemen op te lossen en om Valkenburg straks bereikbaar te maken”, aldus Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland.

Voor D66 is het een opsteker dat besloten werd dat het zogenaamde Spoortrace, een ondertunnelde verlenging van de N11 onder Leiden door, nu zal worden onderzocht. D66 Leiden heeft ervoor geknokt om deze variant serieus onder de aandacht te krijgen van de provincie, en deze variant heeft veel medestanders omdat een tunnelroute weinig overlast oplevert.
Geertjan Wenneker: “Gelukkig is besloten ook het Spoortrace verder te laten onderzoeken. Gedeputeerde Staten besloten veel te snel om deze variant af te laten vallen, op basis van een onderzoek dat onvolledig was”.

D66 verzocht Gedeputeerde Van Dijk niet te wachten met het nemen van eenvoudige maatregelen om de drukte te verminderen op de N206. Het dichthouden van de Lammebrug tijdens de spits en een andere afstelling van verkeerslichten kunnen op korte termijn worden geregeld. Gedeputeerde Van Dijk heeft aangegeven dat dit momenteel wordt bestudeerd.

Voor het eerst werd “burgerparticipatie” ingezet als middel om plannen te maken die breed draagvlak kunnen krijgen bij de bewoners van de omgeving van de Rijnlandroute. D66 is verheugd dat op deze meer inspraak mogelijk was dan normaal. D66 wil dat de provincie in het vervolg bewoners meer bij dit soort projecten betrekken om meer draagvlak te creeeren voor haar beleid.