Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Besluitvorming Valkenburg laat veel te wensen over

In de statenvergadering van 28 januari jl. werd het streekplan voor de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg besproken. Het besluit dat er woningbouw zou komen is door provinciale staten reeds eerder genomen. Dit besluit was geen eenvoudige afweging, aangezien het hier ging over de bebouwing van een klein stuk kwetsbaar groen dat de laatste verbinding vormt tussen het Zuid-Hollandse duingebied en het Groene Hart. Aangezien D66 bijzonder hecht aan de zorg voor het nog weinige groen in Zuid-Holland verdienen de plannen met dit gebied een extra zorgvuldige afweging.

De keuzes moeten zo goed en transparant mogelijk gemaakt worden, waarbij alle belangen evenwichtig in beeld zijn. D66 is vanaf het begin voorstander geweest van de bebouwing van Valkenburg. Dit omdat er in Leiden en de Bollenstreek duidelijk behoefte was aan nieuwe woningbouwlocaties en dit tevens van belang was voor de economische ontwikkeling van Leiden. Belangrijke drijfveer voor deze keuze was daarnaast dat met de bebouwing van Valkenburg andere potentiële bouwlocaties in het Groene Hart gespaard konden worden. Als randvoorwaarde heeft D66 wel gewezen op het belang van een robuuste groene bufferzone, om zo de nadelige gevolgen op ecologisch gebied zoveel mogelijk te beperken. In de provinciale staten vergadering van februari zal er gestemd worden over het onderwerp.

In zijn bijdrage aan de statenvergadering stelde D66 Statenlid Geertjan Wenneker dat de transparantie bij de besluitvorming over de bebouwing van Valkenburg ver te zoeken is geweest. Nadat het streekplan door de raad van Wassenaar was verworpen, concludeerde de stuurgroep dat Wassenaar niet meer kon deelnemen aan het overleg. Dit noemde Wenneker een kwalijke zaak, met name vanwege de mogeljke gevolgen van de plannen voor Wassenaars grondgebied. Ook het belang van de rijksbufferzone is bij de besluitvorming uit het oog verloren: de breedte ervan wordt teruggebracht van 3 kilometer naar gemiddeld 500 meter, waarbij de provincie stelde dat het hier nog steeds om een robuuste bufferzone zou gaan.

Wenneker concludeerde dan ook dat de nu voorliggende streekplanwijziging niet voldeed aan de voorwaarden zoals D66 die gesteld heeft, en zoals ze ook staan verwoord in de startnotitie behorende bij dit streekplan. Zijn voorstel was dat de verantwoordelijke gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) met alle kanttekeningen terug zou gaan naar de stuurgroep om – met participatie van Wassenaar – nog eens goed naar de gestelde uitgangspunten in de startnotitie te kijken. Of de gedeputeerde dit advies opvolgt zal blijken tijdens de statenvergadering van 25 februari.